اطلاعات تماس

دانشگاه علوم پزشکی تهران، دفتر توسعه فناوری و ارتباط صنعت با دانشگاه

021-88778877

پست الکترونیکی: info@chamranteam.ir

ارسال پیام